ALGEMENE VOORWAARDEN MH ACADEMY
Artikel 1 Definities

 1. MH Academy, gevestigd te Woerden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
  nummer 80416934, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als MH Academy.
 2. De persoon die aan een (Instagram- en/of video)cursus deelneemt wordt aangeduid als
  deelnemer.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan
  MH Academy tegen betaling content beschikbaar stelt aan deelnemer en waarbij de algemene
  voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten door of namens MH Academy
  waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden
  niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en geaccepteerde versie van deze algemene
  voorwaarden. MH Academy is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien
  zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden
  toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft
  voor
  deelnemer, heeft deelnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van een zakelijke deelnemer
  wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel
  of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene
  voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbod

 1. MH Academy kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de deelnemer redelijkerwijs
  kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
  verschrijving bevat.
 2. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de
  overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
  overeenkomen.
 2. In het aanbod staat de prijs van het gekozen product inclusief btw vermeld, tenzij anders
  aangegeven.
 3. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling. Tenzij anders
  overeengekomen, wordt het gehele bedrag vooraf opeisbaar. Indien wordt overeengekomen dat
  in termijnen wordt betaald, is MH Academy gerechtigd de toegang op te schorten tot de
  (volgende) betaling is voldaan en zal er geen toegang worden verleend tot de content voor een
  eerste betaling is voldaan.
 4. Indien de deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de deelnemer na
  het eenmalig versturen van een aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en
  wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf
  het moment dat de deelnemer in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig
  verschuldigde bedrag.
 5. Indien de deelnemer in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen,
  komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
  deelnemer.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de deelnemer zijn
  de vorderingen van MH Academy op de deelnemer onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel
  verleende licenties te vervallen.

Artikel 5 Informatieverstrekking

 1. Deelnemer stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig
  beschikbaar aan MH Academy.
 2. Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking
  gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. MH Academy zal de gegevens
  vertrouwelijk behandelen.
 3. Deelnemer vrijwaart MH Academy voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan
  het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt deelnemer niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering
  van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de eventueel daaruit voortvloeiende extra
  kosten voor rekening van deelnemer.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. MH Academy voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor
  het niet bereiken van het resultaat dat deelnemer beoogde. Daarnaast kan MH Academy geen
  resultaten garanderen; deze zijn mede afhankelijk van andere factoren en personen in het
  bedrijf van deelnemer.
 2. MH Academy zal deelnemer nooit verplichten iets te doen. Deelnemer dient volledige
  verantwoordelijkheid te nemen en eigen beslissingen te maken.
 3. MH Academy is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar
  werkzaamheden.
 4. Een cursus is slechts met één account te volgen.

Artikel 7 Wijziging en annulering

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten
  werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de
  overeenkomst aan.
 2. MH Academy is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of
  omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de
  vertrouwensrelatie. Zij is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 3. Deelnemer kan de overeenkomst tot 14 kalenderdagen na het aangaan van de
  overeenkomst kosteloos herroepen, tenzij de volledige content tijdens de bedenktijd
  beschikbaar is gesteld of de overeenkomst B2B is gesloten.
 4. Indien deelnemer de overeenkomst wenst te annuleren wanneer de cursus al is gestart, blijft
  de volledige betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen. Wanneer een
  particuliere deelnemer de overeenkomst tijdens de looptijd wenst te annuleren en de content in
  delen beschikbaar wordt gesteld, zullen de kosten naar rato worden verrekend.

Artikel 8 Aanvullende bepalingen online content

 1. Doordat voor het geven van een cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een
  derde, kan MH Academy niet garanderen dat de content op ieder moment en op iedere locatie
  beschikbaar is.
 2. MH Academy behoudt te allen tijde het recht om een deelname te weigeren.
 3. MH Academy is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te
  passen.
 4. Deelnemer verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van een cursus te
  gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Het programma is bedoeld om te inspireren, niet om te
  kopiëren.
 5. Deelnemer mag in beperkte mate screenshots van de content op social media delen wanneer
  dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van MH Academy. Het is niet toegestaan om
  screenrecordings te delen.
 6. Het is deelnemer niet toegestaan in de 12 maanden nadat de toegang tot een cursus is
  beëindigd een soortgelijk aanbod te creëren.
 7. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijft eigendom van MH Academy.
  Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen
  verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar de
  mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
 8. Met content die levenslang wordt aangeboden wordt bedoeld zo lang MH Academy bestaat,
  dan wel het platform waarop de content wordt aangeboden. MH Academy kan ook in een
  dusdanig geval niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet volledig doorlopen van de
  content.
 9. Indien er een community aan een cursus is verbonden, verklaart deelnemer geen spam of
  anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze
  voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de
  diensten van MH Academy.
 10. Het staat MH Academy te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde
  informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en
  informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 11. MH Academy behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van
  een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van
  toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten
  voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 9 Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of
  verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al
  dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen
  invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of
  overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere
  omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden,
  worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen
  voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze
  situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de
  overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte
  kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijk gesloten overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te
  verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

Artikel 10 Aansprakelijkheid schade

 1. MH Academy is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij
  de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. MH Academy is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of
  namens deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis
  of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 4. In het geval dat MH Academy een schadevergoeding verschuldigd is aan deelnemer voor het
  veroorzaken van directe schade die niet is uitgesloten door dit artikel, bedraagt de schade niet
  meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of bij
  uitblijven van uitkering, door MH Academy aan deelnemer in rekening is gebracht, in hoeverre
  dit door een rechter redelijk wordt geacht.
 5. Deelnemer vrijwaart MH Academy tegen alle aanspraken van derden die verband houden
  met de door haar geleverde content.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door MH Academy aan deelnemer ter beschikking
  gestelde materialen en content berusten bij MH Academy. Het is deelnemer nadrukkelijk niet
  toegestaan het materiaal en verstrekte content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan
  derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. Dit is tevens van toepassing
  op het bij een cursus verstrekte e-book.
 2. Een ticket geeft toegang voor één persoon. Het is niet toegestaan de inloggegevens of
  content te delen met andere personen, zonder voor ieder persoon apart een ticket aan te
  schaffen. Indien deelname voor grote groepen is gewenst kan contact worden opgenomen met
  MH Academy om eventuele mogelijkheden te bespreken.
 3. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het
  auteursrecht.
 4. Bij inbreuk komt MH Academy een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door
  haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder
  enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 12 Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.

Artikel 13 Klachten

 1. Deelnemer is verplicht om klachten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen
  na aanschaf van de cursus per e-mail en gemotiveerd kenbaar te maken aan MH Academy.
 2. MH Academy dient in de gelegenheid te worden gesteld een gebrek te herstellen.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
  ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement
  waarin MH Academy is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
  vorderingen en verweren jegens MH Academy en betrokken derden 12 maanden